Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne!

Szanowny kliencie. Od 25 maja 2018 weszły nowe przepisy RODO o ochronie danych osobowych. Dlatego w skrócie chcemy przedstawić, że należycie dbamy o Twoje personalia.

A.Serafin-Maszyny SKA
(Spółka Komandytowo-Akcyjna)
ul. Rzemieślnicza 6
32-043 Skała
NIP 5130276111, KRS 000941406
tel. +48 12 419 45 45, fax. +48 12 398 36 69
e-mail: biuro@serafin-maszyny.pl

Obowiązek informacyjny wobec osoby, która życzy sobie kontaktu

Obowiązek informacyjny wobec osoby, która życzy sobie kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy Na stronie www.serafin-maszyny.pl/rodo-jak-chronimy-twoje-dane-osobowe/ Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Firma A.Serafin-Maszyny SKA z siedzibą  na ul. Rzemieślniczej 6 32-043 Skała. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, którą osoba wyraziła jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Nie ma odbiorców danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania się ze zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma prawo do wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie ze zgody należy złożyć pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania i realizacji celu. Ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub bycia zapomnianym, także do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych jest dobrowolnie, niemniej niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Firma Firma A.Serafin-Maszyny SKA z siedzibą  na ul. Rzemieślniczej 6 32-043 Skała. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje przez okres 1 roku lub do czasu wycofania przeze mnie zgody. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma A.Serafin-Maszyny SKA z siedzibą  na ul. Rzemieślniczej 6, 32-043 Skała.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Serafin-maszyny na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie:

Art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podanych w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa dział marketingu, podmioty przetwarzające z branży IT. Odbiorcą będzie również właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

4) Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanepage

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage

9) administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

.

Nasze serwisy www

Zgodnie z rozporządzeniem nasze strony www zostały dostosowane do wymogów unijnych.

 

 

Typy pozyskiwanych danych

Cookies – nasze strony wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych wykorzystywanych do statystyk odwiedzin, reklam google, facebook. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Formularze kontaktowe – Twoje dane możesz przekazać za pomocą formularzy kontaktowych, domyślnie checkbox jest odznaczony. Musisz wyrazić zgodę aby wysłać dane osobowe.

Formularze zamówień sklepów internetowych – Twoje dane możesz przekazać za pomocą formularzy kontaktowych, domyślnie checkbox jest odznaczony. Wszystkie sklepy przesyłają dane za pomocą klucza szyfrującego SSL.

góra